Program Euro200 Imprimare
Marţi, 22 Mai 2018 00:00
Programul "EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2018.
Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt studenţii din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iaşi, în vârstă de până la 26 de ani, proveniţi din familii cu venituri brute lunare sub 250 lei pe membru de familie, conform HG 297/03.05.2018.


  • cerere tipizată
  • Componenţa comisiei de analiză a dosarelor pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare:

    1. Conf. univ.dr.ing. Tecla-Castelia Goraş, prodecan – preşedinte
    2. Ing. Daniela Bărbuţă, secretar şef facultate – membru
    3. Dr. ing.Gina Corban, administrator şef facultate – membru

Studenţii care îndeplinesc condiţiile pentru solicitarea ajutorului financiar în vederea achiziţionării unui calculator sunt invitaţi să-şi depună dosarele cu acte la secretariat până pe data de 25.05.2018, ora 12:00. Dosarele se primesc zilnic între orele 12:00-15:00.

Studenţii vor prezenta un dosar plic pe care se va înscrie cu majuscule numele, iniţiala tatălui, prenumele, facultatea, secţia, anul, grupa şi următoarele documente:
• cerere tip completată (asigurată de secretariat)
• copia actului de identitate a solicitantului
• copii ale actelor de identitate pentru părinţi
• copii ale actelor de identitate pentru fraţii care au peste 14 ani şi copia certificatelor de naştere pentru fraţii cărora nu li s-au eliberat încă alte acte de identitate
• adeverinţe de venit brut în original ale membrilor familiei pe luna anterioară depunerii dosarului, în original, cu număr de înregistrare şi ştampila rotundă a instituţiei
• declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, autentificată prin notariat, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut (250 lei pe membru de familie) şi că dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard
• ancheta socială eliberată de primărie pe raza căruia solicitantul are domiciliul

La depunerea dosarului solicitanţii vor prezenta şi originalele actelor în vederea legalizării lor de către secretarul şef al facultăţii.

 


Ultima actualizare în Marţi, 22 Mai 2018 14:36