Disciplina

Fundamentele Inteligenţei Artificiale (2009-2010)


Home

Programa

Curs

Laborator

Micro-Proiecte

Exercitii si probleme

Related Links

Bibliografie

 

Descrierea Disciplinei

Master, Facultatea ETTI - Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Catedra de Electronică Aplicată şi Sisteme Inteligente, Specializarea SEIII - Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială

Curs: 2 ore, Laborator: 1 ore, Proiect: 1 ore

Notare: 40% nota finală examen, 30% microproiect, 30% teste pe parcurs (inclusiv teme curente acasă)

Corp didactic

Curs:

Horia -Nicolai Teodorescu

Profesor  dr. dr. h.c. m.c. A.R.

Laborator şi proiect:

Marius-Dan Zbancioc

Asistent drd. ing.

Alte informaţii:

Cod disciplină: DS501

Număr de credite: 8

Categoria formativă a disciplinei: DF – fundamentală

Categoria de opţionalitate: DI – impusă

Obiective:

§        Studierea şi aprofundarea unor tehnici de clasificării, recunoaşterea formelor şi data-mining, implementarea unor sisteme de decizie, analize de caz pentru sisteme reconfigurabile şi metode euristice de optimizare.

§        Se are în vedere realizarea de aplicaţii practice de sisteme inteligente cu microcontrolere şi aplicaţii care utilizează reţele neuronale nesupervizate în recunoaşterea formelor sau algoritmi genetici evolutivi.

Descriptori:

 Logici, clasificatori, reţele neuronale, recunoaşterea formelor, data-mining, sisteme de decizie, sisteme fuzzy, control inteligent, algoritmi optimizare


 

©copyright H.N. Teodorescu. Copierea acestor materiale fără acceptul scris al autorului poate atrage răspundere civilă şi penală, inclusiv plata de daune.