Disciplina Sisteme bazate pe cunoştinţe,

sisteme Expert, descoperirea cunoştinţelor şi

aplicaţii medicale (2008-2009)


Home

Programa

Curs

Laborator

Micro-Proiecte

Exercitii si probleme

Related Links

Bibliografie

 

Descrierea Disciplinei

Master, Facultatea ETC, Profilul Electronică Aplicată şi Sisteme Inteligente, Specializarea Inginerie Biomedicală

Curs: 3 ore, Laborator: 2 ore, Proiect: 2 ore

Notare: 50% nota finală examen, 30% microproiect, 20% activitatea de laborator

 

Corp didactic

Curs:

Horia -Nicolai Teodorescu

Profesor  dr. dr. h.c. m.c. AR

 

Laborator şi proiect:

Marius-Dan Zbancioc

Asistent drd. ing.

 

Alte informaţii:

Cod disciplină: 607 IMSI

Număr de credite: 12

Categoria formativă a disciplinei: DS - de specialitate

Categoria de opţionalitate: DI - impusă

 

Obiective:

§      Introducerea, sistematizarea şi aprofundarea unor sisteme haotice clasice şi sisteme (fuzzy) hardware haotice si nehaotice

§      Introducerea, sistematizarea şi aprofundarea unor elemente de logică fuzzy, comparativ cu logica binară şi cu alte logici

§      Introducerea, sistematizarea şi aprofundarea unor elemente de sisteme fuzzy logice şi aritmetice, cu aplicaţi la sistemele bazate pe cunoştinţe, probleme de optimizare şi probleme de aproximare. Sisteme neuro-fuzzy

§      Sisteme adaptive şi evolutive fuzzy şi neuro-fuzzy

§      Aprofundarea modalităţilor de reprezentare şi manipulare a cunoştinţelor imprecise: comparaţie între cunoştinţele probabiliste (stohastice) şi cele fuzzy; sisteme de decizie şi sisteme expert cu logica fuzzy

§      Introducere în limbaje de programare specifice realizării sistemelor bazate pe cunoştinţe şi a sistemelor fuzzy: CLIPS, FuzzyCLIPS

§      Teoria clasificării. Clasificare automată. Data mining

§      Reţele neuronale cu aplicaţii în raţionament automat şi clasificare (RBF)

 

Descriptori:

Sisteme bazate pe cunoştinţe, sisteme expert, Inteligenţă Artificială, bază de cunoştinţe, fapte, reguli, implicaţia, inferenţă, motor de inferenţă, limbaje declarative, logici binare, logici necrisipiene, mulţimi fuzzy, funcţie de apartenenţă, operatori fuzzy, implicaţie fuzzy, inferenţă fuzzy, sisteme fuzzy de tip Mamdani, Sugeno, Yamakawa etc.,  coeficienţi de certitudine, sisteme neuro-fuzzy.

 

 

©copyright H.N. Teodorescu. Copierea acestor materiale fără acceptul scris al autorului poate atrage răspundere civilă şi penală, inclusiv plata de daune.