Disciplina

Sisteme inteligente cu aplicaţii în sisteme şi

echipamente medicale (2005-2006)


Home

Programa

Curs

Laborator

Micro-Proiecte

Exercitii si probleme

Related Links

Bibliografie

 

Descrierea Disciplinei

Master, Facultatea ETC, Profilul Electronică Aplicată şi Sisteme Inteligente, Specializarea Inginerie Biomedicală

Curs: 2 ore, Laborator: 1 ore, Proiect: 1 ore

Notare: 50% nota finală examen, 20% microproiect, 10% activitatea de laborator +

            20% teme de casă

Corp didactic

Curs:

Horia -Nicolai Teodorescu

Profesor  dr. dr. h.c. m.c. AR


Laborator şi proiect:

Marius-Dan Zbancioc

Asistent drd. ing.

Alte informaţii:

Cod disciplină: 604 IMSI+RD

Număr de credite: 8

Categoria formativă a disciplinei: DS – de specialitate

Categoria de opţionalitate: DI – impusă

Obiective:

§        Aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor privind unele dispozitive şi circuite utilizate în echipamente medicale, în special a pre-amplificatoarelor utilizate pentru prelucrarea semnalului biologic (amplificatoare de instrumentaţie / izolaţie, tipuri de zgomote, perturbaţii etc.);

§        Aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor privind unele metode de prelucrare a semnalelor biologice / bioelectrice (in conexiune cu alte discipline).

§        Introducerea unor elemente de proiectare si analiza de echipamente medicale.

NOTĂ:

 Acest masterat este un masterat interdisciplinar, la care au participat absolvenţi de electronică (toate specializările), automatică, bio-inginerie, informatică, calculatoare, economie, matematică, fizică etc. Componenţa anului se modifică de la an la an. Ca urmare, la cursurile de la acest masterat, se impune şi există natural o mai mare flexibilitate în programă şi în modul de desfăşurare a orelor, funcţie de audienţa. În funcţie de specializările masteranzilor, de timpul disponibil şi de capacitatea de răspuns şi de cunoştinţele anterioare ale audienţei, titularul îşi rezervă dreptul să reducă, extindă, sau să adauge unele topici predate.


 

©copyright H.N. Teodorescu. Copierea acestor materiale fără acceptul scris al autorului poate atrage răspundere civilă şi penală, inclusiv plata de daune.